Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Rozmiar tekstu:

1. Dział Ekonomiczno-Finansowy:

1.1 Sekcja finansowo-materiałowa:

- sprawdzanie wszystkich dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawą

  o podatku od towarów i usług,

- dekretacja wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z planem kont obowiązującą w jednostce oraz ustawą o rachunkowości,

- bieżąca ewidencja wszystkich kosztów i sprzedaży w programie finansowo-księgowym,

- rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i kosztów zarządu na poszczególne działy wg polityki rachunkowości,

- wystawianie faktur VAT oraz not księgowych dotyczących sprzedaży na podstawie poleceń lub zestawień wpływających z wszystkich działów

  jednostki,

- bieżąca analiza kosztów i sprzedaży, wydatków i dochodów,

- miesięczne sporządzanie łącznych zestawień zakupu i sprzedaży jako podstawa do sporządzenia deklaracji VAT-7 (podstawa – załączniki w formie

  wydruków komputerowych potwierdzonych przez pracowników odpowiedzialnych za daną ewidencję i sporządzony wydruk komputerowy),

- miesięczne rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją rodzajową oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów,

- ewidencja analityczna kosztów w rozbiciu na poszczególne obiekty jednostki oraz uzgadnianie jej z ewidencją FK,

- dostosowanie formy księgowania kosztów na budynkach w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,

- dekretacja dowodów księgowych dla potrzeb ustalenia kosztów na poszczególnych obiektach,

- prowadzenie rejestru zakupu materiałów i wyposażenia,

- odnotowywanie w księdze rejestru zapłat zobowiązań dotyczących zakupu,

- bieżąca rejestracja zużycia pobranych materiałów z magazynu i rozliczanie na odpowiednie stanowiska kosztów,

- miesięczne uzgadnianie stanów materiałowych z księgą główną,

- sporządzanie miesięcznych wydruków z programu FK i uzgadnianie stanów magazynowych z ewidencją księgową za poświadczeniem zgodności

  magazynowej,

- sporządzanie korygujących poleceń księgowania w przypadku stwierdzenia mylnego księgowania czy też dekretacji,

- rozliczanie inwentaryzacji mienia zakładu z jednoczesnym wystawianiem arkusza różnic inwentaryzacyjnych,

- archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich dowodów księgowych objętych zakresem czynności oraz należyte ich

  przechowywanie,

- analiza wszystkich kont oraz windykacja należności dotyczących pozostałej sprzedaży jednostki,

- analityczne księgowanie kaucji mieszkaniowych i uzgadnianie w/w operacji z kontem syntetycznym,

- przeprowadzanie negocjacji w przedmiocie wysokości zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,

- weryfikacja wniosków o likwidację mienia pod kątem ewidencji księgowej,

- dokonywanie sprzedaży mienia jednostki zgodnie z przyjętą procedurą,

- prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych, opisywania faktur dla celów sprawozdania o wydatkach strukturalnych oraz sporządzanie

  sprawozdania w tym zakresie,

- ewidencja operacji zgodnie z typowym planem kont, obowiązującym w MZN, oraz aktualizacja na potrzeby jednostki,

- sporządzanie wydruków do sprawozdawczości finansowej w oparciu o prowadzoną ewidencję,

- bieżąca analiza stanów magazynowych na podstawie ewidencji księgowej,

- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków niskocennych i uzgadnianie ich z księgą główną FK,

- przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji, oraz analiza zapisów w polityce rachunkowości, zgłaszanie Głównemu Księgowemu

  o ewentualnych propozycjach,

-  prowadzenie rejestru wpływu faktur dotyczących usług obcych,

- dekretacja dokumentów bankowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce,

- bieżąca ewidencja operacji bankowych,

- bieżące uzgadnianie rachunków bankowych,

- regulowanie wszystkich zobowiązań jednostki wraz z adnotacją na dowodach źródłowych,

- zakładanie lokat terminowych dot. zabezpieczenia umów,

- ewidencja kaucji lokali użytkowych,

- bieżąca analiza wszystkich rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz uzgadnianie stanów zgodnie z ewidencją księgową, 

- potwierdzanie zgodności sald oraz wystawianie wymaganych przepisami potwierdzeń i wysyłanie potwierdzeń sald odpowiednim kontrahentom

  w ostatnim kwartale roku kalendarzowego,

- naliczanie odsetek od nieterminowych należności,

- regulowanie zobowiązań,

- prowadzenie ewidencji i rozliczanie czeków gotówkowych,

- prowadzenie ewidencji na potrzeby sprawozdań budżetowych

- dokonywanie aktualizacji należności,

- sporządzanie sprawozdań do GUS z części finansowej,

- prowadzenie ewidencji zaangażowania,

- weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o dokonywanie zakupu, świadczenia usług zgodnie z klasyfikacja budżetową oraz planem finansowym jednostki,

- składanie wniosków do Dyrektora o zmianę w budżecie w zakresie posiadanego pełnomocnictwa,

- prowadzenie planu finansowego Działu

1.2 Sekcja rozliczeń z pracownikami i budżetem:

- prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłat wynagrodzeń tj. oświadczeń, zaświadczeń, aktów urodzenia,

  wykazu stanowisk uprawniających do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia itp.

- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i uprawionych członków rodzin do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

- rzetelne sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń,

- naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,

- naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy,

- sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz załącznikami,

- prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy,

- dekretowanie list wynagrodzeń,

- prawidłowe dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych deklaracji,

- planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na wypłatę związaną z zatrudnieniem w jednostce,

- planowanie osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń do planu budżetu jednostki,

- przekazywanie potrąconych kwot należnych osobom trzecim,

- prowadzenie rozrachunków w zakresie należności osobowych,

- prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- uaktualnianie certyfikatów niezbędnych do przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,

- weryfikacja i uzgadnianie z Głównym Księgowym sposobu dekretowania listy wynagrodzeń,

- uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych (z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków publicznoprawnych) z pracownikami księgowości,

- prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) oraz kart

  zasiłkowych,

- sporządzanie informacji o naliczonych i pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przekazywanie ich

  pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,

- dokonywanie rocznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, którzy złożyli stosowane oświadczenie oraz

  przekazywanie informacji pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,

- przygotowywanie dokumentacji związane z odejściem pracowników na emerytury lub renty np. druków RP – 7 „Zaświadczenie o wynagrodzeni

  i zatrudnieniu”,

- przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

- naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu płac oraz monitorowanie stopnia jego wykorzystania,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na

  potrzeby wewnętrzne jednostki,

- prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej,

- rozliczanie wydatkowanych środków na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy i uzgadnianie otrzymanych środków z dokonywanymi

  wypłatami,

- ewidencja ilościowa weksli jako zabezpieczeń czynszowych z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

1.3 Sekcja analiz ekonomicznych i rozliczeń:

- kalkulowanie wysokości stawek czynszu

- dokonywanie bieżącego rozliczania przychodów i kosztów na budynku z sekcją rozliczeń mediów i analiz zużycia mediów,

- ewidencja i analiza kosztów i przychodów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie % udziału w nieruchomości,

- rozliczanie kosztów windykacji, utrzymania czystości, zieleni, chodników oraz kosztów administrowania i dozoru administracyjnego, prac

  porządkowych na podstawie danych otrzymanych z działu DA, DC przy zachowaniu zasad ustawy o rachunkowości,

- ewidencja i analiza rozliczenia grupy remontowej,

- miesięczne rozliczanie kosztów w rozbiciu na obiekty mieszkalne i użytkowe,

- bieżąca analiza kosztów lokali mieszkalnych i użytkowych,

- roczne sporządzanie sprawozdań i analiz kosztów dla poszczególnych obiektów,

- przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji,

- prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów na budynkach,

- potwierdzanie kosztów przyjętych do rozliczenia z ewidencją księgową,

- kalkulowanie stawek za usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz rozliczanie do rzeczywistych kosztów,

1.4. Sekcja Wspólnot Mieszkaniowych:

- obsługa właścicieli w zakresie uzgadniania kont kosztów eksploatacji i funduszu remontowego, mediów, wpłat bieżących,

- prowadzenie ewidencji zamieszczonych na elewacjach reklam, przygotowywanie, zawierania i rozwiązywanie umów z właścicielami reklam,

- księgowanie wyciągów bankowych (zaliczek na koszty eksploatacji i remontów),

- nanoszenie indywidualnych korekt,

- przecena składników wpływających na wysokość kosztów eksploatacji i remontów,

- wydruki aneksów i powiadomień o stanie kont,

- sporządzanie wydruków zaległości i nadpłat itp.,

- sporządzanie załączników do bilansu,

- przygotowywanie materiałów do windykacji i współpraca z Radcą Prawnym w tym zakresie,

- prowadzenie windykacji zgodnie z Kodeksem cywilnym,

- powiadamianie Wspólnot Mieszkaniowych o zaległościach, realizacja Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,

- kierowanie spraw do Sądu w celu uzyskania orzeczenia o zapłatę zaległości i licytację majątku właściciela,

- prowadzenie korespondencji z komornikiem,

- rozliczanie funduszu remontowego, wydawanie zaświadczeń właścicielom,

- wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe,

- księgowanie dodatków mieszkaniowych,

- wprowadzanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

- analiza z Działem Czynszów i Windykacji stanu konta indywidualnych właścicieli związanych ze zmianą własności

- prowadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Wspólnot Mieszkaniowych,

- załatwianie spraw związanych z nadaniem NIP, Regon dla nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych,

- wystawianie powiadomień miesięcznych dla Gminy o wysokości należnych opłat we Wspólnocie Mieszkaniowej,

- wprowadzenie i aktualizacja kart komputerowych właścicieli na podstawie aktów notarialnych, umów na zarządzanie,

- prowadzenie, aktualizacja spisów właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,

- przygotowanie zebrań, zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali,

- opracowywanie planu robót, zgłoszonych uwag zgodnie z protokołami zebrań,

- opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wzorów instrukcji, regulaminów, umów

  i projektów uchwał,

- prowadzenie sprawozdawczości GUS,

- archiwizacja dokumentacji,

- przekazywanie zgłoszonych usterek i awarii do odpowiednich działów,

- współpraca z innymi działami MZN w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,

- prowadzenie rejestru wpływu faktur dla każdej Wspólnoty oddzielnie,

- bieżąca ewidencja wszystkich operacji gospodarczych w programie FK,

- kwartalna analiza kosztów oraz rozliczenie roczne WM i właścicieli,

- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i merytorycznym,

- analiza obciążeń na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej pod kątem kosztów części wspólnej,

- miesięczne sporządzanie obciążeń z tytułu zaliczki kosztów eksploatacji dla części gminnej dla MZN,

- analityczna ewidencja rachunków bankowych WM,

- sporządzanie PK (poleceń księgowania) w przypadku mylnej ewidencji w programie FK –zgodnie z ustawą o rachunkowości,

- terminowe regulowanie zobowiązań oraz dokonywanie prawidłowych rozliczeń finansowych,

- miesięczne uzgadnianie sald kosztów eksploatacji i funduszu remontowego dla każdej WM,

- miesięczne uzgadnianie sald indywidualnych właścicieli (wpłaty, przypis) z księgą główną FK,

- sporządzanie deklaracji CIT-8 na dany rok podatkowy dla każdej WM,

- sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT 4,

- odprowadzanie zaliczki do Urzędu Skarbowego w tym:

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

- sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok – bilans dla każdej WM osobno,

- sporządzanie wydruków komputerowych do celów sprawozdawczych,

- zawieranie i ewidencja umów zleceń,

- archiwizacja wszystkich dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.