Logo jastrzebie 80

  logo ue    

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MZN

Rozmiar tekstu:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej “regulaminem” określa:
1.    Wewnętrzną strukturę MZN.
2.    Zasady wykonywania funkcji kierowniczych.
3.    Zakres działania komórek organizacyjnych.
4.    Podstawowe zasady planowania pracy w MZN.
5.    Organizację działalności kontrolnej.
6.    Zasady podpisywania dokumentów i korespondencji.
7.    Postanowienia końcowe.

 § 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.    MZN – należy przez to rozumieć Miejski Zarząd Nieruchomości,
2.    Działach – należy przez to rozumieć działy Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
3.    Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć poszczególne działy, sekcje, stanowiska wyodrębnione w strukturze organizacyjnej MZN.

Rozdział II
WEWNĘTRZNA STRUKTURA MZN
§ 3

W MZN tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
NACZELNE:
1.    Dyrektor MZN -- D
2.    Zastępca Dyrektora -- T
3.    Główny Księgowy -- F
POZOSTAŁE:
1.   Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów -- DA
2.   Kierownik Działu Eksploatacyjno – Technicznego -- DT
3.   Kierownik Działu Czynszów i Windykacji -- DC
4.   Kierownik Działu Ekonomiczno – Finansowego, będący jednocześnie zastępcą Głównego Księgowego -- DF
5.   Kierownik Działu Logistyki -- DL
6.   Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego -- OA
7.   Kierownik Działu Kadr, Spraw Socjalnych i BHP -- DK

§ 4

1. W skład MZN wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Działy:
1.1    Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów -- DA
1.2    Dział Eksploatacyjno-Techniczny -- DT
1.3    Dział Czynszów i Windykacji -- DC
1.4    Dział Ekonomiczno-Finansowy -- DF
1.5    Dział Logistyki -- DL
1.6    Dział Kadr, Spraw Socjalnych i BHP -- DK
1.7    Dział Organizacyjno-Prawny -- OA
2. Samodzielne stanowiska:
2.1.   Kontrola Wewnętrzna -- KW,
2.2    Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji -- BI
2.3    Inspektor Ochrony Danych -- IOD

2. Dla zapewnienia racjonalnej organizacji pracy poszczególnym komórkom organizacyjnym nadaje się symbole (oznaczenia), a w poszczególnych działach tworzy się sekcje specjalistyczne:
1) Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów -- DA
   - sekcja administrowania lokalami mieszkalnymi, w tym sprzątaczki zewnętrzne -- DA/M
   - sekcja administrowania lokalami użytkowymi i garażami, w tym sprzątaczki wewnętrzne i pracownicy zieleni -- DA/U
   - sekcja rozliczeń mediów i analizy zużycia mediów -- DA/R
2) Dział Eksploatacyjno – Techniczny -- DT
   - Sekcja nadzoru budowlanego, planowania remontów i dokumentacji technicznej -- DT/N
   - Sekcja informatyczna -- DT/I
   - Sekcja eksploatacyjno – remontowa, w tym: malarze, murarze, stolarze, dekarze, konserwatorzy wod.-kan., elektrycy i transport, -- DT/R
3) Dział Czynszów i Windykacji -- DC
   - Sekcja czynszów i windykacji lokali mieszkalnych -- DC/M
   - Sekcja czynszów i windykacji lokali niemieszkalnych, -- DC/L
4) Dział Ekonomiczno – Finansowy -- DF
   - Sekcja finansowo – materiałowa -- DF/F
   - Sekcja rozliczeń z pracownikami i budżetem -- DF/R
   - Sekcja analiz ekonomicznych i rozliczeń -- DF/E
   - Sekcja Wspólnot Mieszkaniowych -- DF/W
5) Dział Logistyki -- DL
   - Sekcja ds. zamówień publicznych -- DL/Z
   - Sekcja ds. planowania i zaopatrzenia -- DL/P
   - Magazyn -- DL/M
6) Dział Kadr, Spraw Socjalnych i BHP -- DK
   - Sekcja kadr i spraw socjalnych -- DK/K
   - Sekcja ds. BHP -- DK/BHP
7) Dział Organizacyjno-Prawny -- OA
   - Sekretariat -- OA/S
   - Kancelaria – biuro podawcze -- OA/K
   - Radca Prawny -- OA/RP

4.   Przewiduje się możliwość tworzenia nowych sekcji. Powołanie sekcji następuje w drodze zarządzenia Dyrektora.

§ 5

Funkcje i organizację pracy przedstawia Schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/J/2012 Dyrektora MZN z dnia 04.05.2012r. wprowadzającego w życie niniejszy Regulamin.

Rozdział III
ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH
§ 6

Zakres działania Dyrektora MZN
1.    MZN kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
2.    Dyrektor reprezentuje MZN na zewnątrz.
3.    Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
4.    Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych dyrektor składa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5.    W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki wykonują:
  -    Zastępca Dyrektora,
  -    Główny Księgowy,
  -    każdy w granicach umocowania.
6.    Kierownicy Działów i Sekcji działają w ramach udzielonych przez Dyrektora upoważnień oraz pełnomocnictw i ponoszą wobec niego odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
7.    Kierownicy Działów kierują powierzonym im zakresem spraw i działalnością podporządkowanych im bezpośrednio pionów organizacyjnych.
8.    Główny Księgowy realizuje zadania w zakresie gospodarki finansowej i budżetu. Odpowiada za dyscyplinę budżetową MZN.
9.    Pracą działów kierują kierownicy, w razie ich nieobecności w pracy wyznaczeni przez kierowników zastępcy za zgodą Dyrektora.
10.  Dyrektor powołuje Kierowników sekcji na wniosek Kierownika Działu.

§ 7

1.    Dyrektor wykonuje swoje zadania w granicach udzielonych mu przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój pełnomocnictw, zgodnie
       z przepisami prawa, wytycznymi i ustaleniami oraz Uchwałami Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, dotyczącymi działalności MZN.

2.    Dyrektor MZN jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy i w ramach tych przepisów decyduje o:
-    zatrudnianiu, zwalnianiu, wynagradzaniu pracowników MZN,
-    przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych zgodnie z Kodeksem pracy, regulaminami i instrukcjami obowiązującymi w MZN.
3.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a zwłaszcza za:
-    dyscyplinę budżetową,
-    dyscyplinę pracy,
-    politykę kadrową,
-    zabezpieczenie powierzonego mienia komunalnego,
-    racjonalną gospodarkę,
-    przestrzeganie postanowień Statutu MZN.
4.    Dyrektor w szczególności:
a)    kieruje MZN zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa,
b)    reprezentuje MZN wobec organów władzy, instytucji, organizacji gospodarczych i społecznych oraz osób trzecich,
c)    podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących MZN, tj.:
-    zarządza, koordynuje i nadzoruje działalnością MZN,
-    ustala kierunki działania i programy,
-    ustala strukturę organizacyjną oraz wewnętrzny system organizacji pracy i wynagradzania pracowników MZN,
-    wydaje zarządzenia wewnętrzne,
-    prowadzi politykę kadrową i płacową MZN,
-    podejmuje decyzje dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań rzeczowo-
-    finansowych,
-    podejmuje decyzje dotyczące wykorzystania budżetu,
-    nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w działalności MZN,
-    rozpatruje skargi i wnioski dotyczące MZN,
d)    organizuje i kieruje działalnością w zakresie obrony cywilnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
e)    upoważnia pracowników do wykonywania czynności, reprezentowania na zewnątrz.

§ 8

Zakres działania Zastępcy Dyrektora
1.    Zastępca Dyrektora wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora, w tym zadania określone w niniejszym regulaminie;
2.    Do zadań zastępcy Dyrektora w szczególności należy:
-    kierowanie – wspólnie z Dyrektorem MZN – całokształtem działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
      i reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

-    odpowiedzialność za majątek i działalność finansowo-gospodarczą MZN,
-    realizacja działalności jednostki określonej w Statucie MZN,
-    zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,
-    utrzymanie obiektów MZN w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy,
-    zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 9

Zakres działania Głównego Księgowego:
Obowiązki Głównego Księgowego określa Ustawa o finansach publicznych.
1.    W zakresie finansów Miejskiego Zarządu Nieruchomości:
-    ponoszenie odpowiedzialności zgodnie z Ustawą o finansach publicznych,
-    znajomość obowiązujących przepisów prawnych, zarządzeń Dyrektora, regulaminów i instrukcji,
-    prowadzenie rachunkowości MZN i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
-    organizacja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
-    nadzorowanie całokształtu prac z zakresu księgowości, czynszów, windykacji i sekcji wspólnot mieszkaniowych,
-    dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu budżetu,
-    zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, przestrzeganie zasady rozliczeń pieniężnych, ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań MZN,
-    nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne,
-    kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu, planu finansowego oraz ich zmian,
-    kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
-    opracowywanie projektów, przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia MZN w zakresie finansów,
-    prowadzenie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz analiza tych sprawozdań,
-    należyta ochrona i wykorzystanie składników majątkowych MZN,
-    przygotowywanie analiz, opinii i informacji dotyczących planowania i realizacji budżetu MZN,
-    prowadzenie polityki finansowo – gospodarczej w MZN,
-    reprezentowanie MZN na zewnątrz z upoważnienia Dyrektora w sprawach finansowych i gospodarczych,
-    wnioskowanie do Dyrektora i udział w zadaniach w zakresie kontroli zarządczej,
-    dbałość o prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej,
-    sporządzanie sprawozdań rocznych,
-    kontrola realizacji wykonania wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym,
-    składanie wniosków o zmianę planu finansowego jednostki,
-    analiza budżetu pod kątem wykonania środków.
2. W zakresie finansów Wspólnot Mieszkaniowych:
-    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    nadzór nad prawidłowym obciążaniem Gminy jako udziałowca we Wspólnocie Mieszkaniowej,
-    zatwierdzanie dokumentów finansowych, sprawozdań Wspólnot Mieszkaniowych,
-    dokonywanie bieżących i kompleksowych kontroli.

§ 10

Podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych
1. Kierownicy odpowiadają przed Dyrektorem MZN za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania działów.
2.   Do zadań Kierowników Działów należy:
-    organizowanie pracy Działów oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia,
-    nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników w zakresie zadań merytorycznych i dyscypliny pracy,
-    wydawanie poleceń służbowych podległym sobie pracownikom,
-    nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp,
-    przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w zakresie skarg i wniosków petentów,
-    zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom,
-    sprawowanie kontroli czasu pracy podległych pracowników,
-   ustalanie grafików podległym pracownikom w porozumieniu z Działem Kadr, Spraw Socjalnych i BHP (w tym harmonogramów dyżurów),
-    kontrola wyjść pracowników z obiektu, prywatnych i służbowych – każdorazowo odnotowywanych w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych”,
-    akceptacja wniosków urlopowych podległych pracowników i przekazywanie ich do Działu Kadr, Spraw Socjalnych i BHP,
-  racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi na zakup artykułów biurowych, środków czystości, narzędzi – nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem przychodu i rozchodu, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
-    ponoszenie odpowiedzialności materialnej za majątek trwały i nietrwały znajdujący się na obiekcie w trakcie i w związku z wykonywaną pracą,
-    przestrzeganie zasad oszczędnego i efektownego gospodarowania,
-    wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub jego Zastępcę,
-    dokonywanie oceny pracowników samorządowych,
-    wystawianie referencji, opinii dla osób zatrudnionych w dziale.

§ 11

1.    Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1)    Zastępcą Dyrektora
2)    Głównym Księgowym
oraz działami i samodzielnymi stanowiskami w MZN, tj.:
1)    Działem Organizacyjno - Prawnym,
2)    Działem Kadr, Spraw Socjalnych i BHP,
3)    Działem Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów,
4)    Kontrolą Wewnętrzną,
5)    Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
6)    Inspektor Ochrony Danych.
2.    Zastępca Dyrektora – nadzoruje, kontroluje i odpowiada za:
1)    Dział Eksploatacyjno – Techniczny,
2)    Dział Logistyki
3.    Główny Księgowy nadzoruje, kontroluje i odpowiada za:
1)    Dział Czynszów i Windykacji,
2)    Dział Ekonomiczno - Finansowy
4.   Kierownicy działów i sekcji sprawują bezpośredni nadzór nad podległymi im pracownikami. Odpowiadają za realizację zadań
      działów w zakresie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminów i instrukcji MZN.

5.    Kierownicy sekcji podlegają bezpośrednio Kierownikom Działów.

Rozdział IV
ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
§ 12

1.    Komórki organizacyjne, w zakresie ustalonym przez Dyrektora, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań
       i kompetencji Dyrektora, w zakresie określonym w statucie MZN.

2.   Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współpracy przy wykonywaniu powierzonych im zadań poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, opinii, sprawozdań i innych materiałów cząstkowych.

§ 13

1. Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów:
-    prowadzenie ewidencji budynków mieszkalnych, budynków użytkowych, garaży innych obiektów, w tym małej architektury,
-    prowadzenie ewidencji najemców lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, najemców gruntu oraz ścian elewacji pod reklamę,
-    prowadzenie dokumentacji związanych z eksploatacją administrowanych nieruchomości,
-  uzgadnianie, opiniowanie wniosków i dokumentacji związanych z administrowaniem nieruchomościami przy współpracy z wydziałami Urzędu Miasta,
-    rozliczanie i kalkulowanie wysokości stawek na dostarczone media,
-    udział w odbiorach robót budowlanych, inwestycyjnych, udział w przeglądach technicznych budynków i mieszkań,
-    kontrola realizacji zadań wynikających z zawartych umów na usługi związane z eksploatacją nieruchomości,
-    realizacja postępowania o zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującą instrukcją, przygotowywanie materiałów dla potrzeb Działu Logistyki,
-    kalkulowanie wysokości stawek oraz rozliczanie mediów i analiza zużycia mediów w nieruchomościach,
-    przygotowywanie planu budżetu Działu na dany rok kalendarzowy,
-    załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującym regulaminem,
-    załatwianie wniosków wpływających w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,
-    realizowanie wniosków o udostępnienie danych dotyczących informacji publicznej,
-    współdziałanie w rozwiązywaniu problemów techniczno-eksploatacyjnych i finansowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
-    współdziałanie z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i indywidualnymi właścicielami w celu udzielania niezbędnych informacji o nieruchomości,
-    zakładanie i aktualizacja kart lokali użytkowych i garaży,
-    załatwianie innych spraw związanych z nieruchomościami.
1.1 Sekcja administrowania lokalami mieszkalnymi:
-    prowadzenie działalności na odcinku administrowania i eksploatacji lokalami mieszkalnymi, w tym komunalnymi, socjalnymi i własnościowymi,
-    prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
-    zawieranie i rozwiązywanie umów najmu,
-    przygotowywanie dokumentów do postępowania sądowego w sprawie orzeczenia eksmisji,
-    przygotowywanie materiałów do postępowania komorniczego o wykonanie eksmisji,
-    przygotowywanie dokumentów do zagospodarowania nowo przyjętego mienia komunalnego,
-    przyjmowanie i zasiedlanie mieszkań,
-    prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja akt lokali mieszkalnych,
-    prowadzenie sprawozdawczości z lokali mieszkalnych,
-    prowadzenie ewidencji ludności,
-    przygotowywanie planów zakupów środków czystości, BHP i innych,
-    uczestnictwo w eksmisji z lokali mieszkalnych,
-    organizowanie akcji sanitarno-porządkowych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta,
-    wykonywanie lub zlecenie wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
-    nadzór nad sprzątaczkami zewnętrznymi,
-    prowadzenie kontroli utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych,
-    pielęgnacja zieleni – koszenie traw, obcinanie żywopłotów itp.
-    wywóz nieczystości stałych, wielkogabarytowych z placyków gospodarczych, piwnic i opuszczonych lokali mieszkalnych,
-    zgłaszanie usterek i potrzeb remontowych w lokalach i budynkach mieszkalnych,
-    uczestnictwo w okresowych przeglądach stanu technicznego budynków,
-    opracowywanie wzorów umów i innej dokumentacji koniecznej do prawidłowego administrowania lokalami mieszkalnymi,
-    przygotowywanie analiz i innych materiałów na potrzeby MZN i jednostki nadrzędnej,
-    prowadzenie „akcji zima”,
-    kwartalne i doraźne odczyty wodomierzy oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji, przekazywanie jej do Działu Czynszów i Windykacji,
-    współpraca z działem Czynszów i Windykacji w zakresie należności i zaległości czynszowych, zmian w ewidencji ludności,
-    prowadzenie i aktualizacja elektronicznych kartotek lokali mieszkalnych,
-    przygotowywanie, dostarczanie korespondencji związanej z lokalami mieszkalnymi,
-    uczestniczenie w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
-    fakturowanie usług wykonanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych dot. utrzymania czystości i zieleni,
-    przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych, prowadzenie “Akcji zima”, utrzymania zieleni, prac sanitarno – porządkowych,
-    przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-    uczestniczenie w rozprawach sądowych na wezwanie sądu,
-    przygotowywanie materiałów do celów sprawozdawczych.
1.2 Sekcja administrowania lokalami użytkowymi i garażami:
-    prowadzenie działalności na odcinku administrowania i eksploatacji budynkami użytkowymi, obejmującymi pawilony handlowe, przychodnie zdrowia, budynki OSP, Domy Sołeckie, garaże i inne,
-    prowadzenie ewidencji budynków i lokali użytkowych,
-    ogłaszanie przetargów na najem i dzierżawę lokali zgodnie z regulaminem,
-    zakładanie i aktualizacja kart lokali użytkowych i garaży,
-    przyjmowanie i zasiedlanie lokali użytkowych i garaży,
-    przygotowywanie umów najmu i dzierżawy,
-    prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja akt lokali użytkowych,
-    zawieranie i rozwiązywanie umów dzierżawy i najmu,
-    przygotowywanie dokumentów do zagospodarowania nowo przyjętych budynków użytkowych,
-    prowadzenie i aktualizacja elektronicznych kartotek lokali użytkowych i garaży,
-    prowadzenie ewidencji zamieszczonych na elewacjach reklam, przygotowywanie, zawieranie i rozwiązywanie umów z właścicielami reklam,
-    wyliczanie należności za reklamę w oparciu o obowiązujące stawki,
-    kontrola realizacji zapisów zawartych w umowach najmu i dzierżawy w tym utrzymania czystości i stanu technicznego,
-    uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budynków użytkowych,
-    zgłaszanie potrzeb remontowych i usterek w budynkach użytkowych,
-    współpraca z działem Czynszów i Windykacji w zakresie należności i zaległości czynszowych, zmian w ewidencji najemców i dzierżawców,
-    przygotowywanie i dostarczanie korespondencji dotyczącej lokali użytkowych i garaży,
-    przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości,
-    uczestniczenie w kontrolnych odczytach liczników głównych i podliczników,
-    aktualizacja wynajmowanej powierzchni użytkowej i procentowego udziału w nieruchomościach,
-    uczestniczenie w rozprawach sądowych zgodnie z wezwaniem sądu,
-    opracowywanie wzorów umów w zakresie działalności sekcji,
-    przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-    nadzór nad sprzątaczkami wewnętrznymi, pracownikami zieleni oraz gospodarczymi.
1.3 Sekcja rozliczeń mediów i analizy zużycia mediów:
-    zawieranie umów na wynajem sal w Domach Sołeckich,
-    aktualizacja stawek w zawartych umowach,
-    rozliczanie zużytych mediów podczas wynajmu,
-    prowadzenie korespondencji związanej z wynajmem sal,
-    prowadzenie rejestrów kosztów centralnego ogrzewania na całość zasobów,
-    prowadzenie rejestru zużycia energii elektrycznej,
-    prowadzenie rejestru zużycia zimnej wody, odprowadzenia ścieków oraz przyłącza wodnego,
-    prowadzenie ewidencji budynków wyposażonych w podzielniki kosztów c.o. i współpraca ze specjalistyczna firmą rozliczeniową,
-    przeprowadzanie ankiet w sprawie zastosowania podzielników w budynkach,
-    rozliczanie kosztów c.o. oraz prowadzenie korespondencji z lokatorami w tym zakresie,
-    rozliczanie mediów (c.o, gaz) w lokalach użytkowych,
-    ustalanie wysokości zaliczek na dostarczone media do lokali użytkowych,
-    analiza wielkości dostarczonych mediów, sporządzanie wykazów nadmiernego ich zużycia i przekazywanie analizy do działu DT
      i odpowiedniej sekcji,

-    prowadzenie ewidencji zainstalowanych wodomierzy, nanoszenie zmian, prowadzenie korespondencji z lokatorami odnośnie terminu
      legalizacji,

-    prowadzenie ewidencji daty legalizacji głównych liczników,
-    sporządzenie kalkulacji stawek centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości stałych i innych w miarę potrzeb zakładu,
-    prowadzenie analiz porównawczych kosztów za media z Działem Ekonomiczno-Finansowym,
-    rozliczanie zimnej wody i ścieków wg faktycznego zużycia oraz aktualizacja danych,
-    opisywanie faktur- klasyfikacja kosztów,
-    kalkulacja stawek opłat za c.o. – lokalne kotłownie,
-    prowadzenie planu finansowego Działu,
-    zgłaszanie szkód do ubezpieczenia.
2. Dział Eksploatacyjno–Techniczny:
-    przygotowanie wniosków oraz rozwiązań wpływających na kształtowanie polityki remontowej MZN,
-    przygotowanie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem procedur o zamówienia publiczne, związanych z remontami,
     w tym kosztorysów inwestorskich

-    prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją robót remontowych i inwestycji,
-    ustalenie pilności i kolejności realizacji remontów,
-    współpraca z działem DA przy ustalaniu zakresów prac remontowych,
-    prowadzenie ogólnie rozumianego nadzoru budowlanego,
-    prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji i administracji MZN,
-    prowadzenie dokumentacji technicznej,
-    przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i urządzeń,
-    przygotowywanie długoterminowych planów remontowo – konserwacyjnych,
-    rozliczanie nakładów materiałowo –finansowych na obiekty,
-    opracowywanie planów rocznych robót budowlanych i inwestycyjnych,
-    przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-    prowadzenie transportu dla potrzeb MZN.
2.1 Sekcja nadzoru budowlanego, planowania remontów i dokumentacji technicznej:
-    prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego,
-    przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i urządzeń,
-    przygotowanie kosztorysów inwestorskich,
-    uczestnictwo w odbiorach robót,
-    prowadzenie dokumentacji technicznej (książek obiektów), dzienników budowy zarządzanego mienia,
-    dokonywanie analiz, weryfikacja planów remontów rocznych,
-    przygotowanie wniosków oraz rozwiązań wpływających na kształtowanie polityki remontowej MZN,
-    współpraca przy ustalaniu planów remontów i inwestycji pod kątem wydatkowania środków finansowych przez Gminę i Wspólnoty
      Mieszkaniowe,

-   opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych warunków przetargów, propozycje wzorów umów),
-    uczestnictwo w przetargach, zgodnie z obowiązującym w MZN regulaminie,
-    sporządzanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej zleconych remontów dla wykonawców obcych,
-    sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentacji powykonawczej,
-  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych, BHP, szkoleń zawodowych i w zakresie uprawnień zawodowych i specjalistycznych oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,
-    prowadzenie kontroli na polecenie Dyrektora MZN w sprawie realizacji przepisów regulaminów dotyczących spraw remontowo –
      budowlanych,

-    prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej MZN znajdującego się w budynku na ul. Dworcowej, w tym dbanie i ponoszenie
     odpowiedzialności za ład i porządek.

2.2 Sekcja informatyczna.
-   administracja i konfiguracja sieci komputerowej (konfiguracja sieci wewnętrznej oraz połączeń z zewnętrzną siecią internet), zapewnienie niezawodnej pracy serwerów, administracja serwerami, archiwizacja zasobów przechowywanych na serwerach, nadzór nad pracą systemu operacyjnego i baz danych, zabezpieczanie sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych serwerów,
-    prowadzenie i edycja strony internetowej - zamieszczanie informacji przekazywanych przez pracowników MZN,
-    montaż, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, konfiguracja stacji roboczych (komputery, peryferia, oprogramowania, itp.),
-    prowadzenie rejestru licencji, programów komputerowych,
-    zakup, sprawdzanie i naprawa sprzętu, zgłaszanie sprzętu do reklamacji i napraw gwarancyjnych,
-  instalacja, aktualizacja i naprawa specjalistycznego oprogramowania (systemy zarządzania firmą: logistyka, administracja, księgowość, czynsze, itp.) oraz współpraca i koordynacja działań z ich autorami i użytkownikami, jak również doskonalenie wiedzy w zakresie wykorzystywanych programów przez wszystkie działy MZN,
-    ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego i elektronicznego,
-    nadzór nad pozostałym zapleczem sprzętowym zakładu,
-    kontakt z dostarczycielem dostępu do internetu oraz pomoc użytkownikom w kwestiach związanych  ze sprzętem komputerowym,
-    tworzenie programów komputerowych na użytek Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
-   okresowe dokonywanie szkoleń pracowników w zakresie funkcji wykorzystywanych programów informatycznych (np. word, exel, open office i inne),
-    przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy z komputerem i drukarką,
-  zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych lub konieczności wymiany sprzętu komputerowego, przygotowywanie zestawień materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa  w tym zakresie,
-    składanie zamówień na części wymienne do urządzeń peryferyjnych (tonery, taśmy barwiące, tusze, itp.)
-    pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.
2.3. Sekcja Eksploatacyjno- Remontowa:
-    wykonywanie remontów bieżących budynków w celu zabezpieczenia przed dekapitalizacją - konserwacje, remonty oraz wymiana urządzeń technicznych, w tym instalacji wod. – kan., c.o., gazowej, elektrycznej, urządzeń sanitarnych, będących na wyposażeniu budynków,
-    utrzymanie i konserwacja placów zabaw, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury,
-    przeprowadzanie pomiarów kontrolnych – instalacji gazowych i elektrycznych,
-    prowadzenie pogotowia awaryjnego,
-    obsługa transportowa,
-   wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych mieszkań, w tym roboty tynkarskie, malarskie, wymiana podłóg, wykładzin, stolarki okiennej i drzwiowej,
-    bieżąca konserwacja budynków,
-    wymiany i naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,
-    remonty stolarki okiennej  i drzwiowej,
-    malowanie klatek schodowych,
-    codzienne wydawanie i kontrola kart drogowych oraz dopilnowanie terminowego ich zwrotu,
-    czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem i przechowywaniem dokumentów transportowych,
-   prowadzenie kartotek narzędziowych i wydanej odzieży dla pracowników grupy remontowej i kierowców oraz sporządzanie wniosków o ich likwidację do Komisji Likwidacyjnej w miejscu,
-    sporządzanie kart pracy, wniosków premiowych oraz ewidencji czasu pracy kierowców,
-    sporządzanie miesięcznych rozliczeń kilometrów z przebiegu środków transportowych,
-    rozliczenie z użycia paliwa, olejów i smarów,
-    prowadzenie ewidencji ogumienia zgodnie z przepisami,
-    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych,
-    fakturowanie odpłatnych usług transportowych,
-    składanie zapotrzebowania na zakup części zamiennych oraz innych narzędzi i sprzętu wyposażania pojazdów mechanicznych lub garażu (ilościowo-wartościowe) oraz wniosków o remont kapitalny,
-    rozliczanie nakładów na obiekty,
-    prowadzenie planu finansowego Działu.
3. Dział Logistyki:
3.1 Sekcja ds. zamówień publicznych:
-    organizacja postępowań o zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane, opracowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub szczegółowych warunków zamówienia, wzorów umów),
-    prowadzenie przetargów, zgodnie z obowiązującym w MZN regulaminem pracy komisji,
-    sporządzanie umów na udzielane zamówienia publiczne,
-    przygotowanie dokumentów w przypadku odwołań, w razie potrzeby reprezentowanie MZN w sądzie lub przed innymi organami,
-    kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów przetargowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych i ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
-    sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
-   prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w tym zakresie,
-    prowadzenie kontroli na polecenie Dyrektora MZN w sprawie realizacji przepisów regulaminów dotyczących spraw remontowo –
      budowlanych,

-    prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 EURO oraz rejestru zamówień publicznych do 30 000 EURO na usługi i roboty budowlane.
3.2 Sekcja ds. planowania i zaopatrzenia:
-    dokonywanie zakupów materiałów do kwoty 30.000 EURO,
-    prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 EURO na zakupy materiałów,
-    sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie złożonych przez poszczególne działy wniosków.
3.3 Magazyn:
-    bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów materiałowych na kartotekach magazynowych,
-    terminowe przyjmowanie na magazyn zakupionych i dostarczonych materiałów,
-    sprawdzanie dostarczonych na magazyn materiałów pod względem ilościowym i jakościowym oraz na bieżąco składanie reklamacji w przypadku niezgodności z dokumentami (fakturą) lub pod względem jakości,
-    terminowe dokonywanie zwrotu opakowań,    
-  ponoszenie odpowiedzialności za zgodność stanu magazynowego z dokumentami księgowymi oraz za całokształt czynności związanych z przyjmowaniem, wydawaniem i przechowywaniem materiałów na magazynie,
-    dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za należyte zabezpieczenie powierzonych materiałów przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem lub uszkodzeniem,
-    dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za ład i porządek w pomieszczeniach magazynowych oraz na placu drzewnym i stanowisku pracy,
-    dbanie i ponoszenie odpowiedzialności za należyte zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych, pieczątek oraz innej dokumentacji księgowej i magazynowej,
-    przestrzeganie Polityki rachunkowości w zakresie gospodarki magazynowej,
-    przestrzeganie obowiązującej instrukcji o ochronie danych osobowych.  
4. Dział Kadr, Spraw Socjalnych i BHP
4.1 Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych:
-    prowadzenie całokształtu spraw osobowych w tym dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa pracy,
-    współudział w przygotowaniu zakresu czynności dla poszczególnych pracowników MZN,
-    prowadzenie polityki kadrowej MZN, przedstawianie Dyrektorowi opinii, wniosków, analiz,
-    przygotowanie wniosków dotyczących kształcenia, doskonalenia i dokształcania pracowników,
-    gospodarowanie etatami zgodnie z planem budżetu,
-    analizowanie sytuacji kadrowej w MZN,
-    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prac kadrowych,
-    nadzór nad zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w MZN zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie,
-    określenie i realizacja potrzeb socjalnych pracowników MZN, w tym przygotowanie projektów regulaminów, instrukcji i innych wytycznych,
-    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem ZFŚS,
-    organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin w czasie wolnym od pracy,
-    organizowanie opieki nad emerytami i rencistami oraz ich rodzinami,
-    przygotowywanie materiałów do przetargów zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa w tym zakresie,
-    organizowanie opieki socjalnej nad dziećmi pracowników,
-    prowadzenie planu finansowego Działu.
4.2 Sekcja ds. BHP:
-    prowadzenie całokształtu spraw BHP w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia,
-    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników (lub inne osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, wyznaczonych przez pracodawcę) przepisów i zasad bhp,
-    kontrola przestrzegania zasad wynikających z przepisów o ochronie pracy kobiet oraz młodocianych,
-    bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach  wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, w tym z wnioskiem np. dotyczącym wstrzymania pracy zakładu lub jego części, ze względu na występujące zagrożenia,
-    sporządzanie minimum raz w roku okresowych analiz stanu bhp z uwzględnieniem profilaktyki wypadkowej oraz poprawy warunków pracy,
-    udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz udział opracowywaniu dotyczących modernizacji i inwestycji,
-    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
-    udział w opracowywaniu regulaminów pracy, wewnętrznych zarządzeń, instrukcji itp., które związane są z bhp,
-    opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp,
-    udział w zespole powypadkowym  oraz przy ustalaniu zachorowań na choroby zawodowe wraz z odpowiedzialnością za prawidłowe sporządzanie dokumentacji w powyższym zakresie,
-    prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
-    prowadzenie rejestrów oraz kartotek odzieży roboczej dla pracowników MZN,
-    sporządzanie list ekwiwalentów za pranie odzieży oraz za używanie odzieży własnej,
-    wypisywanie dowodów RW na odzież oraz środki bhp dla pracowników MZN,
-    prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników MZN, ich ewidencja oraz nadzór nad terminowym ich wykonywaniem,
-    udział w ocenie ryzyka zawodowego,
-    doradztwo w zakresie bhp dla wszystkich komórek MZN,
-    współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi MZN oraz laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów środowiska pracy,
-    współdziałanie z lekarzem opiekującym się pracownikami oraz z przedstawicielem pracowników, wybranym dla celów związanych z bhp,
-    popularyzacja problematyki bhp wśród pracowników,
-    niezwłoczne odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,
-    niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn czy urządzeń, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia,
-    sporządzenie sprawozdań z zakresu BHP,
-    sporządzenie wniosków do DL o dokonanie zakupu / zlecenia usługi /  o wartości szacunkowej powyżej lub poniżej 30 000 euro,
-    sporządzenie planów do budżetu z zakresu BHP.
-    planowanie OC i ratownictwa, w tym:
-    sporządzenie planów OC,
-    planowanie osiągania gotowości i rozwinięcia organów kierowania,
-    planowanie prowadzenia akcji ratunkowej,
-    planowanie ewakuacji ludności,
-    sporządzenie  dokumentacji formacji obrony cywilnej (plan działania).
-    wykrywanie zagrożeń i alarmowanie, w tym:
-    organizacja osiągania gotowości elementów SWA oraz funkcjonowanie SWO,
-    sporządzenie dokumentacji, wyposażanie oraz sprawdzanie sprawności urządzeń do wykrywania zagrożeń,
-   organizacja łączności i stanu wyposażenia w techniczne środki łączności (system wykrywania zagrożeń i alarmowania oraz kierowania).
-    szkolenia OC, w tym:
-    szkolenie kadry kierowniczej, aparatu wykonawczego OC oraz komendantów FOC,
-    planowanie, organizacja i realizacja szkolenia formacji OC,
-    organizacja i realizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
-    zabezpieczenie inżynieryjno- techniczne, w tym:
-    doraźne przygotowanie budowli ochronnych,
-    realizacja przedsięwzięć w zakresie zaopatrywania ludności w wodę.
-    planowanie  materiałowo- techniczne, w tym:
-    sporządzenie dokumentów planistycznych, ewidencyjnych związanych z gospodarką sprzętem OC,
-    planowanie wyposażenia formacji  OC w sprzęt oraz środki OC.
-    planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej- plany zamierzeń,
-    prowadzenie ewidencji przydziałów organizacyjno- mobilizacyjnych,
-    sporządzenie sprawozdań dotyczących OC,
-    odpowiedzialność za realizację zadań Obrony Cywilnej w MZN,
-    sporządzenie wniosków do DL o dokonanie zakupu / zlecenia usługi / o wartości szacunkowej powyżej lub poniżej 30 000 euro,
-    sporządzenie planów do budżetu z zakresu OC,
-    prowadzenia planu finansowego Działu.
5. Dział Organizacyjno-Prawny:
5.1  Kierownik OA:
-    prowadzenie dokumentacji statutowej MZN,
-  opracowywanie zmian statutu, regulaminu organizacyjnego MZN, regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji i funkcjonowania MZN, współpraca w tym zakresie z wszystkimi komórkami organizacyjnymi oraz osobami prowadzącymi obsługę prawną MZN,
-    prowadzenie ewidencji zarządzeń, pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora,
-    prowadzenie ewidencji aktów zewnętrznych m.in. Uchwał Rady Miasta, Zarządzeń Prezydenta Miasta,
-    opracowywanie informacji na sesje Rady Miasta dotyczących działalności MZN, prowadzenie ewidencji wpływających interpelacji radnych i kontrola nad terminowością udzielania odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
-    prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do MZN, przekazywanie ich komórkom organizacyjnym do załatwienia w/g właściwości, nadzór nad terminowymi odpowiedziami,
-    przeprowadzanie kontroli we wszystkich komórkach MZN dotyczącej przestrzegania zarządzeń i instrukcji obowiązujących w MZN, w tym formułowanie zaleceń i wniosków, nadzorowanie i kontrola terminowego ich załatwiania,
-    nadzór nad realizacją umowy dotyczącej zewnętrznej obsługi prawnej MZN,
-    konsultowanie z innymi działami spraw prawnych, wskazywanie przepisów prawnych,
-    udział w organizacji i wykonywaniu procedur oraz sporządzaniu sprawozdań z kontroli zarządczej,
-    współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy, warunków lokalowych i wyposażenia,
-    współpraca z działem kadr w zakresie organizacji naborów i szkoleń pracowników,
-    nadzór nad prowadzeniem sekretariatu, archiwum oraz obiegiem dokumentów w MZN,
-   prowadzenie spraw dotyczących umów zawieranych z pracownikami na korzystanie  z prywatnych samochodów do celów służbowych, rozliczanie miesięczne i ewidencja ryczałtów samochodowych,
-    prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, współpraca z organami kontrolującymi,
-    współudział w działaniach w zakresie kontroli zarządczej na obszarze planu kontroli, zakresu kontroli, tworzenia standardów kontroli i ich badanie, jak również ocena systemu kontroli zarządczej,
-    przekazywanie spraw do BIP i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
-    kontrola nad harmonogramem wydatków budżetowych działu OA,
-   planowanie i realizacja budżetu MZN w zakresie zakupu: materiałów biurowych, usług szkoleniowych, mebli i wyposażenia, pieczątek - przygotowywanie materiałów do przetargów  w tym zakresie,
-    doraźna pomoc w prowadzeniu sekretariatu Dyrektora,
5.2. Sekretariat:
-    prowadzenie Sekretariatu Dyrektora zgodnie z Instrukcją kancelaryjną,
-    przyjmowanie  rejestrowanie i przekazywanie pism przychodzących i wychodzących w systemie elektronicznym,
-    kontrola nad korespondencją w systemie „Korespondencje”, podział poczty po dekretacji,
-    obsługa poczty elektronicznej sekretariatu Dyrektora oraz centrali telefonicznej MZN,
-    zabezpieczenie obsługi spotkań i narad zwoływanych przez Dyrektora,
-    prowadzenie archiwum zgodnie z instrukcją obowiązującą w MZN i współpraca w tym zakresie z archiwum państwowym,
-    planowanie i realizacja budżetu w zakresie spraw dotyczących: umów dostępu ISDN, internet, telefonów, telefonów komórkowych, zakupu prasy i publikacji fachowych, usług operatorów pocztowych; przygotowywanie materiałów do przetargów w tym zakresie,
-   realizacja budżetu w zakresie wyposażenia w sprzęt i akcesoria komputerowe – wnioski do zestawień sporządzanych przez informatyków,
-    przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej, realizacja umów z operatorami pocztowymi,
5.3. Kancelaria, biuro podawcze
-    prowadzenie punktu informacji ogólnej MZN,
-   przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do sekretariatu wszelkiej korespondencji wpływającej do MZN, również korespondencji wewnętrznej,
-    prowadzenie rejestru wpływających ofert przetargowych w programie „Korespondencje”,
-    prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji wyposażenia w zakresie działu OA, jego ewidencji i likwidacji,
-    przygotowywanie wykazów dotyczących brakowania dokumentów, przygotowywanie dokumentów do archiwum,
-    doraźna pomoc w prowadzeniu sekretariatu Dyrektora,
 5.4. Radca prawny:
-    udzielanie pracownikom opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
-    informowanie MZN o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
-    sprawowanie w charakterze pełnomocnictwa MZN w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
6. Dział Czynszów i Windykacji:
6.1 Sekcja czynszów i windykacji lokali mieszkalnych:
-    prowadzenie działalności w zakresie obsługi interesantów z tytułu rozliczeń czynszowych i windykacji z lokali mieszkalnych i socjalnych,
-   prowadzenie windykacji poprzez tryb upominawczy, wnioski o rozłożenie na raty z lokali mieszkalnych i socjalnych oraz prowadzenie korespondencji z tego zakresu – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    księgowanie wyciągów bankowych,
-    nanoszenie korekt i bonifikat,
-    dokonywanie przeceny składników wpływających na wysokość miesięcznego naliczenia:
-    czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. lokali mieszkalnych i socjalnych),
-    mediów zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. lokali mieszkalnych i socjalnych),
-    wydruk dokumentów dotyczących należności miesięcznych,
-    drukowanie powiadomień o stanie konta dla lokali mieszkalnych, socjalnych,
-    wypełnianie wniosków na dodatki mieszkaniowe,
-    wypełnianie wniosków o przywrócenie tytułu prawnego w związku z uregulowaniem zaległości lub na czas korzystania z dodatku
      mieszkaniowego,

-    wprowadzanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
-    współpraca z działami MZN m.in. w zakresie:
-    analizy wpłat,
-    sporządzania miesięcznych sprawozdań,
-    sporządzania załączników do bilansu wg wskazań Głównego Księgowego,
-    windykacji należności,
-    współpraca z obsługą prawną w zakresie windykacji należności,
-    kierowanie spraw do Sądu w celu uzyskania orzeczenia o eksmisję i zapłatę należności z lokali mieszkalnych i socjalnych,
-    kierowanie wniosków do komornika w celu wyegzekwowania należności,
-    ponoszenie odpowiedzialności za realizację i kontrolę nad harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych w zakresie działu DC,
-    wykonanie sprawozdania z prowadzonej windykacji z lokali mieszkalnych i socjalnych (rozłożenie należności na raty i umorzenie należności) – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
-    prowadzenie planu finansowego Działu.
6.2 Sekcja czynszów i windykacji lokali niemieszkalnych:
-    prowadzenie działalności na odcinku obsługi w zakresie rozliczeń czynszowych i windykacji z lokali użytkowych, przychodni i garaży,
-    dokonywanie przeceny składników wpływających na wysokość miesięcznego naliczenia:
-    czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    mediów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    wydruk dokumentów dotyczących należności miesięcznych,
-    drukowanie faktur VAT i faktur VAT korygujących,
-    drukowanie potwierdzenia salda konta,
-    prowadzenie windykacji poprzez tryb upominawczy, wnioski o rozłożenie na raty z lokali użytkowych, przychodni i garaży - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    księgowanie wyciągów bankowych,
-    nanoszenie korekt przypisu,
-    współpraca z działami MZN m.in. w zakresie:
-    analizy wpłat,
-    sporządzania miesięcznych sprawozdań,
-    sporządzania załączników do bilansu wg wskazań Głównego Księgowego,
-    windykacji należności,
-     współpraca z obsługą prawną w zakresie windykacji należności,
-     kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania orzeczenia o eksmisję i zapłatę należności z lokali użytkowych, przychodni i garaży,
-     kierowanie wniosków do komornika w celu wyegzekwowania należności,
-     prowadzenie archiwum w zakresie działu DC,
-    wykonanie sprawozdania z prowadzonej windykacji z lokali użytkowych, przychodni i garaży (rozłożenie należności na raty i umorzenie należności) – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta  Jastrzębie-Zdrój.
7. Dział Ekonomiczno-Finansowy:
7.1 Sekcja finansowo-materiałowa:
-    sprawdzanie wszystkich dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustawą o podatku od towarów i usług,
-    dekretacja wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z planem kont obowiązującą w jednostce oraz ustawą o rachunkowości,
-    bieżąca ewidencja wszystkich kosztów i sprzedaży w programie finansowo-księgowym,
-    rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i kosztów zarządu na poszczególne działy wg polityki rachunkowości,
-    wystawianie faktur VAT oraz not księgowych dotyczących sprzedaży na podstawie poleceń lub zestawień wpływających z wszystkich działów jednostki,
-    bieżąca analiza kosztów i sprzedaży, wydatków i dochodów,
-   miesięczne sporządzanie łącznych zestawień zakupu i sprzedaży jako podstawa do sporządzenia deklaracji VAT-7 (podstawa – załączniki w formie wydruków komputerowych potwierdzonych przez pracowników odpowiedzialnych za daną ewidencję i sporządzony wydruk komputerowy),
-    miesięczne rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
-    prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją rodzajową oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów,
-    ewidencja analityczna kosztów w rozbiciu na poszczególne obiekty jednostki oraz uzgadnianie jej z ewidencją FK,
-    dostosowanie formy księgowania kosztów na budynkach w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
-    dekretacja dowodów księgowych dla potrzeb ustalenia kosztów na poszczególnych obiektach,
-    prowadzenie rejestru zakupu materiałów i wyposażenia,
-    odnotowywanie w księdze rejestru zapłat zobowiązań dotyczących zakupu,
-    bieżąca rejestracja zużycia pobranych materiałów z magazynu i rozliczanie na odpowiednie stanowiska kosztów,
-    miesięczne uzgadnianie stanów materiałowych z księgą główną,
-   sporządzanie miesięcznych wydruków z programu FK i uzgadnianie stanów magazynowych z ewidencją księgową za poświadczeniem zgodności magazynowej,
-    sporządzanie korygujących poleceń księgowania w przypadku stwierdzenia mylnego księgowania czy też dekretacji,
-    rozliczanie inwentaryzacji mienia zakładu z jednoczesnym wystawianiem arkusza różnic inwentaryzacyjnych,
-   archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkich dowodów księgowych objętych zakresem czynności oraz należyte ich przechowywanie,
-    analiza wszystkich kont oraz windykacja należności dotyczących pozostałej sprzedaży jednostki,
-    analityczne księgowanie kaucji mieszkaniowych i uzgadnianie w/w operacji z kontem syntetycznym,
-    przeprowadzanie negocjacji w przedmiocie wysokości zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
-    weryfikacja wniosków o likwidację mienia pod kątem ewidencji księgowej,
-    dokonywanie sprzedaży mienia jednostki zgodnie z przyjętą procedurą,
-   prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych, opisywania faktur dla celów sprawozdania o wydatkach strukturalnych oraz sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
-    ewidencja operacji zgodnie z typowym planem kont, obowiązującym w MZN, oraz aktualizacja na potrzeby jednostki,
-    sporządzanie wydruków do sprawozdawczości finansowej w oparciu o prowadzoną ewidencję,
-    bieżąca analiza stanów magazynowych na podstawie ewidencji księgowej,
-    prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków niskocennych i uzgadnianie ich z księgą główną FK,
-   przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji, oraz analiza zapisów  w polityce rachunkowości, zgłaszanie Głównemu Księgowemu o ewentualnych propozycjach,
-    prowadzenie rejestru wpływu faktur dotyczących usług obcych,
-    dekretacja dokumentów bankowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce,
-    bieżąca ewidencja operacji bankowych,
-    bieżące uzgadnianie rachunków bankowych,
-    regulowanie wszystkich zobowiązań jednostki wraz z adnotacją na dowodach źródłowych,
-    zakładanie lokat terminowych dot. zabezpieczenia umów,
-    ewidencja kaucji lokali użytkowych,
-    bieżąca analiza wszystkich rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz uzgadnianie stanów zgodnie z ewidencją księgową,
-    potwierdzanie zgodności sald oraz wystawianie wymaganych przepisami potwierdzeń i wysyłanie potwierdzeń sald odpowiednim kontrahentom w ostatnim kwartale roku kalendarzowego,
-    naliczanie odsetek od nieterminowych należności,
-    regulowanie zobowiązań,
-    prowadzenie ewidencji i rozliczanie czeków gotówkowych,
-    prowadzenie ewidencji na potrzeby sprawozdań budżetowych
-    dokonywanie aktualizacji należności,
-    sporządzanie sprawozdań do GUS z części finansowej,
-    prowadzenie ewidencji zaangażowania,
-   weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o dokonywanie zakupu, świadczenia usług zgodnie z klasyfikacja budżetową oraz planem finansowym jednostki,
-    składanie wniosków do Dyrektora o zmianę w budżecie w zakresie posiadanego pełnomocnictwa,
-    prowadzenie planu finansowego Działu
7.2 Sekcja rozliczeń z pracownikami i budżetem:
-    prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłat wynagrodzeń tj. oświadczeń, zaświadczeń, aktów urodzenia, wykazu stanowisk uprawniających do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia itp.
-    zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i uprawionych członków rodzin do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
-    rzetelne sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń,
-    naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
-    naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
-    sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz załącznikami,
-    prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy,
-    dekretowanie list wynagrodzeń,
-   prawidłowe dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych deklaracji,
-    planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na wypłatę związaną z zatrudnieniem w jednostce,
-    planowanie osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń do planu budżetu jednostki,
-    przekazywanie potrąconych kwot należnych osobom trzecim,
-    prowadzenie rozrachunków w zakresie należności osobowych,
-    prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
-    sporządzanie deklaracji podatkowych,
-    uaktualnianie certyfikatów niezbędnych do przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
-    weryfikacja i uzgadnianie z Głównym Księgowym sposobu dekretowania listy wynagrodzeń,
-   uzgadnianie obrotów i sald kont rozrachunkowych (z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków publicznoprawnych) z pracownikami księgowości,
-   prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych,
-   sporządzanie informacji o naliczonych i pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
-    dokonywanie rocznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, którzy złożyli stosowane oświadczenie oraz przekazywanie informacji pracownikom i właściwym urzędom skarbowym,
-    przygotowywanie dokumentacji związane z odejściem pracowników na emerytury lub renty np. druków RP – 7 „Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu”,
-    przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.
-    naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
-    prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu płac oraz monitorowanie stopnia jego wykorzystania,
-   sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
-    prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej,
-   rozliczanie wydatkowanych środków na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy i uzgadnianie otrzymanych środków z dokonywanymi wypłatami,
-    ewidencja ilościowa weksli jako zabezpieczeń czynszowych z tytułu wynajmu lokali użytkowych.
7.3 Sekcja analiz ekonomicznych i rozliczeń:
-    kalkulowanie wysokości stawek czynszu
-    dokonywanie bieżącego rozliczania przychodów i kosztów na budynku z sekcją rozliczeń mediów i analiz zużycia mediów,
-    ewidencja i analiza kosztów i przychodów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie % udziału w nieruchomości,
-    rozliczanie kosztów windykacji, utrzymania czystości, zieleni, chodników oraz kosztów administrowania i dozoru administracyjnego, prac porządkowych na podstawie danych otrzymanych z działu DA, DC przy zachowaniu zasad ustawy o rachunkowości,
-    ewidencja i analiza rozliczenia grupy remontowej,
-    miesięczne rozliczanie kosztów w rozbiciu na obiekty mieszkalne i użytkowe,
-    bieżąca analiza kosztów lokali mieszkalnych i użytkowych,
-    roczne sporządzanie sprawozdań i analiz kosztów dla poszczególnych obiektów,
-    przygotowanie instrukcji, zarządzeń itp. w zakresie zadań sekcji,
-    prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów na budynkach,
-    potwierdzanie kosztów przyjętych do rozliczenia z ewidencją księgową,
-    kalkulowanie stawek za usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz rozliczanie do rzeczywistych kosztów,
7.4. Sekcja Wspólnot Mieszkaniowych:
-    obsługa właścicieli w zakresie uzgadniania kont kosztów eksploatacji i funduszu remontowego, mediów, wpłat bieżących,
-    prowadzenie ewidencji zamieszczonych na elewacjach reklam, przygotowywanie, zawierania i rozwiązywanie umów z właścicielami reklam,
-    księgowanie wyciągów bankowych (zaliczek na koszty eksploatacji i remontów),
-    nanoszenie indywidualnych korekt,
-    przecena składników wpływających na wysokość kosztów eksploatacji i remontów,
-    wydruki aneksów i powiadomień o stanie kont,
-    sporządzanie wydruków zaległości i nadpłat itp.,
-    sporządzanie załączników do bilansu,
-    przygotowywanie materiałów do windykacji i współpraca z Radcą Prawnym w tym zakresie,
-    prowadzenie windykacji zgodnie z Kodeksem cywilnym,
-    powiadamianie Wspólnot Mieszkaniowych o zaległościach, realizacja Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,
-    kierowanie spraw do Sądu w celu uzyskania orzeczenia o zapłatę zaległości i licytację majątku właściciela,
-    prowadzenie korespondencji z komornikiem,
-    rozliczanie funduszu remontowego, wydawanie zaświadczeń właścicielom,
-    wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe,
-    księgowanie dodatków mieszkaniowych,
-    wprowadzanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
-    analiza z Działem Czynszów i Windykacji stanu konta indywidualnych właścicieli związanych ze zmianą własności
-    prowadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Wspólnot Mieszkaniowych,
-    załatwianie spraw związanych z nadaniem NIP, Regon dla nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych,
-    wystawianie powiadomień miesięcznych dla Gminy o wysokości należnych opłat we Wspólnocie Mieszkaniowej,
-    wprowadzenie i aktualizacja kart komputerowych właścicieli na podstawie aktów notarialnych, umów na zarządzanie,
-    prowadzenie, aktualizacja spisów właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
-    przygotowanie zebrań, zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali,
-    opracowywanie planu robót, zgłoszonych uwag zgodnie z protokołami zebrań,
-    opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wzorów instrukcji, regulaminów, umów i projektów uchwał,
-    prowadzenie sprawozdawczości GUS,
-    archiwizacja dokumentacji,
-    przekazywanie zgłoszonych usterek i awarii do odpowiednich działów,
-    współpraca z innymi działami MZN w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,
-    prowadzenie rejestru wpływu faktur dla każdej Wspólnoty oddzielnie,
-    bieżąca ewidencja wszystkich operacji gospodarczych w programie FK,
-    kwartalna analiza kosztów oraz rozliczenie roczne WM i właścicieli,
-    sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i merytorycznym,
-    analiza obciążeń na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej pod kątem kosztów części wspólnej,
-    miesięczne sporządzanie obciążeń z tytułu zaliczki kosztów eksploatacji dla części gminnej dla MZN,
-    analityczna ewidencja rachunków bankowych WM,
-    sporządzanie PK (poleceń księgowania) w przypadku mylnej ewidencji w programie FK –zgodnie z ustawą o rachunkowości,
-    terminowe regulowanie zobowiązań oraz dokonywanie prawidłowych rozliczeń finansowych,
-    miesięczne uzgadnianie sald kosztów eksploatacji i funduszu remontowego dla każdej WM,
-    miesięczne uzgadnianie sald indywidualnych właścicieli (wpłaty, przypis) z księgą główną FK,
-    sporządzanie deklaracji CIT-8 na dany rok podatkowy dla każdej WM,
-    sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT 4,
-    odprowadzanie zaliczki do Urzędu Skarbowego w tym:
-    w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
-    w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
-    sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok – bilans dla każdej WM osobno,
-    sporządzanie wydruków komputerowych do celów sprawozdawczych,
-    zawieranie i ewidencja umów zleceń,
-    archiwizacja wszystkich dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Kontrola Wewnętrzna
-   prowadzenie problemowej, kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych MZN pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej, legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności  wydatkowania środków publicznych bądź gromadzenia środków publicznych,
-    współudział w działaniach w zakresie kontroli zarządczej, jak również ocena systemu kontroli zarządczej,
-    sporządzanie projektów rocznych planów kontroli,
-    sporządzanie sprawozdań i protokołów kontroli,
-   przeprowadzanie kontroli wewnętrznych we wszystkich komórkach MZN na polecenie Dyrektora MZN oraz  przeprowadzanie kontroli sprawdzających,
-  analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszania jakości pracy komórek organizacyjnych MZN
-    przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych zagadnień,
-    przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie materiałów kontroli zewnętrznych,
-   udzielanie odpowiedzi na zalecenie pokontrolne z kontroli dokonywanej przez uprawnione organy zewnętrzne z uwzględnieniem stanowiska właściwych działów MZN,
9. Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
-   nadzór nad bezpieczeństwem informacji m. in. poprzez:
-   politykę bezpieczeństwa określającą cele bezpieczeństwa informacji i planowanie ich osiągnięcia,
-   zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informacji,
-   szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji,
-   postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,
-   reagowanie na incydenty w bezpieczeństwie informacji,
-   ocena wyników działania na rzecz bezpieczeństwa informacji oraz skuteczności systemu zarządzania informacji,
-   przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
-   wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ewentualnie podejmowanie działań korygujących,
-  przeprowadzanie szkoleń dla nowo przyjętych pracowników, stażystów i praktykantów oraz okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Inspektor Ochrony Danych:
-   realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:
-  sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, organizacyjnych i technicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,
-   sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń danych osobowych,
-  przeprowadzanie wewnętrznych audytów (sprawdzenia) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, aktualności dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przestrzegania określonych w niej zasad,
-   nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom,
-   zapoznanie się na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wytycznymi organu nadzorczego w tej dziedzinie, dbając o dostosowanie działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości do aktualnych wymogów prawnych, 
-   przygotowanie lub zatwierdzanie dokumentów lub odpowiednich klauzul w dokumentach dotyczące ochrony danych osobowych,
-   prowadzenie lub nadzorowanie prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
-   podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych,
-   nadzorowanie realizacji obowiązku zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie tych danych w szczególności decydowanie o terminach i sposobach przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie,
-   prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
-   prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania,
-  informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzaniem im w tej sprawie,
-  monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
-   udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania,
-   współpraca z organem nadzorczym,
-   pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
-   w porozumieniu z administratorem danych osobowych na czas nieobecności (urlop, choroba) wyznaczenie swojego zastępcy.

Rozdział V
PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA PRACY W MZN
§ 14

1.    Planowanie pracy służy organizacyjnemu zabezpieczeniu realizacji zadań MZN .
2.    Postawą planowania pracy są między innymi:
1)    akty normatywne określające zadania MZN,
2)    uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
3)    zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4)    własne zamierzenia wynikające z funkcji organizatorskiej i kontrolnej.
Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez podległych pracowników pełnią kierownicy działów oraz kierownicy sekcji.

Rozdział VI

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
§ 15

1.    Działalność kontrolna obejmuje wszystkie komórki organizacyjne MZN.
2.    W ramach działalności kontrolnej prowadzi się kontrole wewnętrzne oraz kontrolę zarządczą.
3.    Prowadzone działania kontrolne mogą mieć charakter:
1)    kompleksowy - obejmuje całokształt lub podstawowy zakres działalności komórki organizacyjnej,
2)    problemowy – obejmuje realizację jednego lub kilku wybranych zagadnień,
3)    doraźny – obejmuje zakres działań zapewniających badanie stwierdzonej nieprawidłowości bądź problemu,
4)    sprawdzający – polegający na sprawdzeniu stopnia realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej lub problemowej,

§ 16

1.    Kontrolę działalności komórek organizacyjnych sprawują:
1)    Dyrektor w ramach realizacji funkcji nadzorczych,
2)   Główny Księgowy w sprawach realizacji budżetu i spraw finansowo-księgowych - w ramach funkcji nadzorczych oraz kontroli zarządczej przy współudziale Kontroli Wewnętrznej,
3)    Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego w zakresie:
-    przestrzegania i wykonywania zarządzeń i poleceń Dyrektora,
-    prowadzenie dokumentacji oraz rzetelności, terminowości i załatwiania skarg,
-    wniosków i innych podań,
-    realizacji zamierzeń określonych w planach pracy.
4)    Kierownik Działu Kadr, Spraw Socjalnych i BHP w zakresie dyscypliny pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
5)    Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sekcji w zakresie kontroli podległych pracowników.
2. Czynności kontrolne obejmują realizację zadań określonych:
1)    szczegółowymi zakresami czynności.
2)    zaleceniami pokontrolnymi
3)    zleconymi doraźnie.

Rozdział VII
ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTACJI I KORESPONDENCJI
§ 17

1.    Działalność MZN regulowana jest wewnętrznymi aktami normatywnymi wydawanymi przez Dyrektora. Są to:
1)    zarządzenia – regulujące w sposób trwały zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla MZN,
2)    regulaminy wewnętrzne,
3)    instrukcje wewnętrzne,
4)    polecenia służbowe,
5)    pisma ogólne – zawierające jednorazowe informacje,
6)    polityka rachunkowości.
2.    Projekty przepisów wewnętrznych przygotowuje właściwa komórka merytoryczna.
3.    Dyrektor podpisuje akty normatywne oraz wszelkie wnioski i pisma kierowane do władz zwierzchnich oraz inne pisma i dokumenty – w imieniu MZN.
4.    Dyrektor może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji do władz zwierzchnich oraz innych pism i dokumentów – w określonym przedmiocie działania.
5.    Pisma i inne dokumenty przedstawione do podpisania Dyrektorowi muszą być uprzednio parafowane na kopii pozostającej w aktach przez pracownika je opracowującego.
6.    Wszystkie pisma i dokumenty podpisywane są jednoosobowo z wyjątkiem oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych, dla których podjęcia, wg odpowiednich przepisów, wymagane jest współdziałanie jest dwóch upoważnionych osób.
7.    Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
8.    W MZN stosuje się Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt określony Zarządzeniem Dyrektora.
9.    Obieg dokumentów finansowych określa polityka rachunkowości.

§ 18

1.    Dla wszystkich pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych kierownicy komórek ustalają zakresy czynności.
2.   Zakres czynności powinien obejmować szczegółowe określenie zadań wykonawczych pracowników oraz ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19

1.    Podstawą działalności finansowej MZN jest plan finansowy dochodów i wydatków.
2.    Działalność MZN finansowana jest z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
3.    MZN prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
4.    Szczegółowe obowiązki i uprawnienia pracowników MZN określa regulamin pracy, Ponadzakładowy  Układ Zbiorowy Pracy oraz zakresy czynności.
5.    Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6.    Pracownicy składający skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora MZN w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00  do 12.00.
7.    Interesanci przyjmowani są przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków  w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00 .
8.    Zgłoszenia usterek i awarii przyjmowane są na bieżąco.

§ 20

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2012 r.
2.    Zmiany i uzupełniania do Regulaminu mogą być dokonywane w formie Zarządzenia Dyrektora.

8. Kontrola Wewnętrzna, Pełnomocnik ds. SZJ

 • prowadzenie problemowej, kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych MZN pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej, legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych bądź gromadzenia środków publicznych,

 • współudział w działaniach w zakresie kontroli zarządczej, jak również ocena systemu kontroli zarządczej,

 • prowadzenie spraw dotyczących Systemu Zarządzania Jakością, utrzymywanie kontraktów z instytucjami zewnętrznymi w sprawach dotyczących Systemu Jakości MZN,

 • sporządzanie projektów rocznych planów kontroli,

 

 • sporządzanie sprawozdań i protokołów kontroli,

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych we wszystkich komórkach MZN na polecenie Dyrektora MZN oraz przeprowadzanie kontroli sprawdzających,

 • analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszania jakości pracy komórek organizacyjnych MZN

 • przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
  w zakresie kontrolowanych zagadnień,

 • przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie materiałów kontroli zewnętrznych,

 • udzielanie odpowiedzi na zalecenie pokontrolne z kontroli dokonywanej przez uprawnione organy zewnętrzne z uwzględnieniem stanowiska właściwych działów MZN,

 • sporządzanie raportów Systemu Jakości,

 • planowanie, organizacja i koordynacja działań związanych z audytami wewnętrznymi,

 • nadzorowanie pracy audytorów wewnętrznych,

 • nadzorowanie i koordynowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

 • nadzór nad dokumentacją systemu jakości.

9. Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
    • nadzór nad bezpieczeństwem informacji m. in. poprzez:
    • politykę bezpieczeństwa określającą cele bezpieczeństwa informacji
i planowanie ich osiągnięcia,
    • zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informacji,
    • szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji,
    • postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,
    • reagowanie na incydenty w bezpieczeństwie informacji,
    • ocena wyników działania na rzecz bezpieczeństwa informacji oraz skuteczności systemu zarządzania informacji,
    • przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji
w oparciu o obowiązujące przepisy,
    • wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ewentualnie podejmowanie działań korygujących,
    • przeprowadzanie szkoleń dla nowo przyjętych pracowników, stażystów
i praktykantów oraz okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

10. Inspektor Ochrony Danych:
    • realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:
    • sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, organizacyjnych i technicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,
    • sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń danych osobowych,
    • przeprowadzanie wewnętrznych audytów (sprawdzenia) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, aktualności dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przestrzegania określonych w niej zasad,
    • nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom,
    • zapoznanie się na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
i wytycznymi organu nadzorczego w tej dziedzinie, dbając o dostosowanie działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości do aktualnych wymogów prawnych,  
    • przygotowanie lub zatwierdzanie dokumentów lub odpowiednich klauzul
w dokumentach dotyczące ochrony danych osobowych,
    • prowadzenie lub nadzorowanie prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
    • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych,
    • nadzorowanie realizacji obowiązku zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie tych danych,
w szczególności decydowanie o terminach i sposobach przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie,
    • prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
    • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania,
    • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych i doradzaniem im w tej sprawie,
    • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
    • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania,
    • współpraca z organem nadzorczym,
    • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
    • w porozumieniu z administratorem danych osobowych na czas nieobecności (urlop, choroba) wyznaczenie swojego zastępcy.