Logo jastrzebie 80

  logo ue    

Polityka prywatności

Rozmiar tekstu:

Polityka prywatności

w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze danych oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Definicje użyte w Polityce prywatności:

- Administrator danych/ Administrator Serwisu – rozumie się przez to Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.

- Użytkownika Serwisu – osoba odwiedzająca stronę www.mzn.jastrzebie.pl.

§ 1

Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@mznjastrzebie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych przepisów prawa, w zależności od zakresu realizowanego obowiązku. Dotyczy to w szczególności: osób składających skargi i wnioski do administratora, interesantów, osób wykonujących prace na cele społeczne na podstawie wyroków sądów, osób wykonujących prace społecznie użyteczne, osób przeciwko, którym prowadzana jest windykacja. Z uwagi na fakt, że administrator danych wykonuje szereg zadań delegowanych mu na podstawie przepisów prawa, szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mznjastrzebie.pl
  - realizacji zawartej umowy (zarówno z kontrahentami administratora, jak również z najemcami lokali), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO.
  - w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty z usług, z których korzysta administrator (np. banki, dostawcy usług, wykonawcy remontów itp.), jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67).
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 9. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W takiej sytuacji niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
 10. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, to ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 2

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis www.mzn.jastrzebie.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
  - cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.

 

Klauzula informacyjna dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ………………………………………………………………..……………………..…..
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (takich jak np. adres e-mail i numer telefonu), będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku windykacji należności, eksmisji z lokalu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 10 RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z usług których korzysta administrator (Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, banki, firmy świadczące usługi itp.) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prawa własności oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu własności lokalu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o własności lokali. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.